Tidsplan - Licentiatexamen CSC

Tabellerna nedan innehåller rekommenderade datum samt kravställda datum. De kravställda datumen visas fetmarkerade i tabellen.

Tidpunkt Vad som ska göras Ansvar Tips, länkar & kommentarer
Från tjugosex till sexton veckor före. Skicka in förslag på granskare och examinator till forskarutbildningsansvarig (FA). Huvudhandledaren och/eller doktoranden Till Henrik Artman med kopia till doctoral-education-support@eecs.kth.se, gärna majladress till granskare och examinator.
Boka lokal (pdf 13 kB) Doktorand

Lokalbokning. Vid behov av extra hjälp kan du kontakta Servicecenter.

Tolv veckor före Lägg in text i avhandlingsmall om detta ej är gjort. Doktorand


Avhandlingar och examensarbeten.

I stort sett klart manus. Doktorand  
Elva veckor före Lämna in blanketten Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling till FU-adm Doktorand/handledare Blanketten Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling
Tio veckor före Ta in offert från tryckeriet.
Minst 30 exemplar
Alla kostnader ska godkännas av avdelningsföreståndaren och går på avdelningen.
Doktorand

Utformning av avhandling.

Kontakt och information om tryckeriet.

Om du har problem med den grafiska profilen eller tryckning kontakta kommunikationsenheten

Sex veckor före (krav) Fyll i och lämna dessa papper till FU-adm:
  • Anmälan* - Licentiatseminarium
  • Summering av kvalitetsgranskning för doktorsavhandling
  • Individuell studieplan (Slutgiltig individuell studieplan)
 - Skicka dessutom ett elektroniskt utkast av avhandlingen till FA.
Doktorand och handledare *Fyll i slutgiltiga och med FA redan överenskomna namn och mailadress för granskare och reserv.
Ett tips är att lämna in dokumenten en vecka tidigare än deadlinen för att hinna göra eventuella korrigeringar

Notera missar du denna deadline så måste licentiatseminariet skjutas upp!
Fem veckor före

 Avhandlingen ska förses med följande nummer:
* TRITA-EECS-AVL år-löpnr.
* ISBN-nummer.

Doktorand genom FU-adm. TRITA-numret - delas ut i anslutning till anmälningshandlingarna av FU- adm.

ISBN numret- delas ut av KTHB, tel 08-7907186.

Provtryck av avhandling Doktorand  
Gå igenom utskick enligt distributionslistan samt avdelningens och handledarens lista. Skicka in listan som beskriver ditt utskick till forskarutbildningsadministrationen. Distributionen fastställs därefter av skolchef. Doktorand

Fyra veckor före (krav) Forskarutbildningsansvarig utser slutgiltig granskare och reserv. Forskarutbildningsansvarig Endast för kännedom

Utskick av avhandling enligt distributionslista.

Spikning av avhandling.

Doktorand

Avhandlingen ska vara till handa hos mottagaren minst tre veckor före disputationen.

Den elektroniska spikningen sker i KTH:s publikationsdatabas DiVA. Spikningen innebär att du registrerar uppgifter om licentiatuppsatsen och seminariet, samt även att du laddar upp din licentiatuppsats i fulltext (PDF). Spika licentiatuppsatsen


 

Tre veckor före Beslut - Licentiatseminarium skickas till berörda parter. FU-Adm Endast för kännedom
Kalendernotis publiceras. FU-Adm eller Kommunikationsenhetem Skicka elektroniskt abstract till
Dagen för seminariet * Hämta diplom & blommor i servicecentret, LV3, plan 4.
* Ta emot granskare.
* Ta med blanketten "intyg-licentiatseminarium" till seminariet.
Handledare

Kontakta service@eecs.kth.se

Blanketten är utmailad i samband med beslutet.

 

Efter seminariet Blanketten "Intyg - Licentiatseminarium" skickas till forskarutbildningsadministrationen. Handledare Forskarutbildningsadmin. LV3 plan 4.
Ansökan om licentiatexamen skickas till forskarutbildningsadministrationen när alla läskurser är klara och registrerade i Ladok. Doktorand
Avslutningssamtal enligt checklista; återlämning av dator, nyckel och passerkort. Handledare Obs! Gäller endast vid avslut.
Till sidans topp