Tidsplan - Disputation CSC

Observera att det här är en tidsplan som bygger på CSC-skolans rutiner. Vissa avvikelser kan förekomma. Tidsplaner och checklistor för EECS-skolan kommer att finnas inom kort.

Tabellerna nedan innehåller rekommenderade datum samt kravställda datum. De kravställda datumen visas fetmarkerade i tabellen.
Det akademiska året för forskarutbildningen på KTH är:
15 aug - 20 dec
7 jan - 15 jun
Disputationen måste äga rum inom det akademiska året. Notera att handläggningen av disputationsunderlagen måste ske under det akademiska året dvs om doktoranden ska disputera den 15/8 måste underlagen in sex veckor innan den 15 juni.

Funktionsadress till Doctoral Education Support: doctoral-education-support@eecs.kth.se

Disputation

Tidpunkt Vad som ska göras Ansvar Tips, länkar & kommentarer
Från tjugosex till sexton veckor före

Föreslå opponent, betygsledamöter*, ordförande och reserv till Forskarutbildningsansvarig (FA)

Handledare

* Maila namn och länkar till hemsidor för opponent och betygsnämnd där nuvarande befattning och aktuell publikationslista finns. (Om de inte har hemsida, skicka CV.)

Kontakta opponent och betygsledamöter. Handledare Förslag på information till betygsnämnd och opponent.
Boka lokal (pdf 13 kB) för disputation. Doktorand Lokalbokning.
Vi behov av extra hjälp kan du kontakta servicecenter: service@eecs.kth.se
Hjälp opponent samt betygsnämnd med boende och reseersättning. Handledare Servicecenter kan även kontaktas för hjälp med beställningar och bokningar
Kontakta intern förhandsgranskare. Handledare

Förhandsgranskaren ska vara minst docent eller ha motsvarande kompetens. Förhandsgranskaren ska vara tillräckligt kompetent inom ämnet för doktorsavhandlingen för att bedöma om denna är klar för slutlig examination. Förhandsgranskaren kan inte vara någon av handledarna.

Tolv veckor före Lägg in text i avhandlingsmall om detta inte redan är gjort. Doktorand Avhandlingar och examensarbeten
I stort sett klart manus. Doktorand  
Manus godkänt av handledare.
Utför plagiatkontroll.
Handledare

Information om hur man gör plagiatkontroll.

Språkgranskning Doktorand Kostnaderna för språkgranskningen ska godkännas av projektägare eller föreståndare.  
Elva veckor före Lämna in blanketten Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling till FU-adm Doktorand/handledare Blanketten Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling
Tio veckor före Lämna till intern kvalitetsgranskning. Handledare Beräkna minst 2 veckor slutbearbetning efter intern kvalitetsgranskning.
Ta in offert från tryckeriet.
Minst 30 exemplar ska tryckas.
Alla kostnader ska godkännas av avdelningschefen och går på avdelningen.
Doktorand
Vid problem med den grafiska profilen eller tryckning kontakta kommunikationsenheten.

Senast sex veckor före (Krav)

*Fyll i disputationsunderlagen och skicka till Forskarutbildningsadmin:

1. Anmälan - Disputation
2. Summering av kvalitetsgranskning
3. Individuell studieplan

Skicka dessutom ett elektroniskt utkast av avhandlingen till FA.
Doktorand och handledare

 *Fyll i slutgiltiga och med FA redan överenskomna namn och mailadress för opponent, betygsnämnd, ordförande och reserv. När anmälningsblanketten är inskickad kan inga ändringar göras.

Kontakt med Doctoral Education Support: doctoral-education-support@eecs.kth.se

OBS! missar du denna deadline måste disputationen skjutas upp!

Fem veckor före
 

Avhandlingen ska förses med följande nummer:
  • TRITA-EECS-AVL-LÖPNR.
  • ISBN-nummer. (KTHB)
Doktorand genom FU-ADM.
  • TRITA-löpnumret delas ut i samband med godkännandet av anmälningshandlingarna. Kontakta forskningshandläggaren.
  • ISBN numret beställer du här.


 

Provtryck av avhandling Doktorand  

Gå igenom mottagarlistan för din avdelning och fyll i mottagarna i distributionslistan.

Skriv ut och sänd distributionslistan i pappersform till forskarutbildningsadmin eller skolchef för godkännande.

Doktorand

Distributionslistan ska fastställas av skolchef senast 3 veckor före disputation. (krav)

Mottagarlistor och distributionslista

Kontaktinformation forskarutbildningsadmin

Fyra veckor före FA, utser slutgiltig opponent och betygsnämnd, ordförande och reserv. FA Endast för kännedom
Spikning av avhandling. Doktorand Den elektroniska spikningen sker i KTH:s publikationsdatabas DiVA. Spikningen innebär att du registrerar uppgifter om avhandlingen/uppsatsen och disputationen samt även att du laddar upp din doktorsavhandling eller licentiatuppsats i fulltext (PDF). Spika avhandling
Utskick av avhandling enligt distributionslista. Doktorand Avhandlingen ska vara till handa hos mottagaren minst tre veckor före disputationen.
Senast tre veckor före Beslut om disputation skickas till berörda parter. FU-ADM Endast för kännedom
Disputationsdagen
  • Hämta blommor, diplom samt glashuvud i receptionen, LV3, plan 4.
  • Ta emot opponent, betygsnämnd, ordförande och (vid behov) reserv.
  • Ta med protokollet till disputationen.
Handledare

Protokollet är skickat via e-post tillsammans med beslutet till handledaren.

Protokoll

Efter disputationsdagen Protokoll fört vid betygsnämndens sammanträde för betygssättning av doktorsavhandling skickas till forskarutbildningsadmin så snart som möjligt. Handledare Doctoral Education Support: Malvinas väg 10, plan 3 (Q-huset)
Ansökan om doktorsexamen skickas på papper till
forskarutbildningsadministrationen när alla läskurser är klara och
registrerade i Ladok
Doktorand Ansökan om doktorsexamen
Servicecentret kontaktar berörda personer och skriver ut ett arvode på 9000 kronor till opponenten samt ett arvode till ledamot i betygsnämnd på 2 500 kronor. Servicecenter

Detta gäller dock inte till KTH-anställda.

Avslutningssamtal enligt checklista; återlämning av dator, nyckel och passerkort. Handledare  
Till sidans topp