Hälsa, miljö, säkerhet och kris

Detta avsnitt beskriver hur CSC skolan arbetar förebyggande och systematiskt med hälsa, miljö. Avsnittet innehåller även instruktioner, kontaktuppgifter och organisationsbeskrivning vid eventuell kris.

Hälsa, miljö, säkerhet och kris

Generellt sett kan man säga att organisationen befinner sig i ett av tre lägen:

Normalläge – förebyggande arbete
Normal drift då inget i arbetsmiljön utgör en uppenbar risk för, skada/utsläpp/informationssäkerhet.

Vid normal drift arbetar skolan med att förbereda, följa upp och systematiskt förbättra förutsättningarna för god hälsa, miljö och säkerhet.

Nödläge- avvikelse/risk
Stör normal drift och utsätter människa, miljö informationssäkerhet för risk att hamna i kris.

Detta kan handla om att brister i arbetsmiljö, säkerhetssystem, säkerställande av större negativ påverkan på miljlö upptäckts och behöver åtgärdas. Det kan även handla om att något skett i omvärlden som kräver att rutiner i verksamheten anpassas och/ eller att medarbetare och studenter informeras.

Kris
Vid KTH definieras kris som:
"En kris är en händelse där personens kunskaper, tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att förstå och bemästra situationen. Alla plötsliga och oförutsedda händelser som innebär någon form av förlust (t.ex. av liv, hälsa, säkerhet, trygghet, tillit till andra, social eller ekonomisk trygghet, m.m.) och som därför berör människor definieras som krishändelser."

Exempel på kriser:
Större brand eller olycka
Arbetsolyckor och allvarliga tillbud
Hot och våld
Hot mot IT-säkerhet
Arbetskamrats- eller students bortgång/ svår sjukdom
Olycka, attentat, katastrof på någon plats i världen där KTH:s anställda och/eller studenter befinner sig.
Arbetsrelaterade- respektive studierelaterade förhållanden som kan innebära stark psykisk påfrestning (ex kränkande särbehandling, ständigt återkommande förändringar i arbetet, att förlora arbetet)

Etc

Relationen mellan de tre områdena

Så länge verksamheten befinner sig i det gröna eller gula fältet så hanteras det av de ledningssystem och rutiner som finns för miljö, arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete, jämställdhet, mångfald och likabehandling, skalskydd etc. Det förebyggande arbetet involverar alla delar i verksamheten och samtliga medarbetare och studenter. För att underlätta hanteringen finns det kopplingar mellan avdelning och Stab.

I det förebyggande och systematiska arbetet med att skapa goda förhållanden avseende hälsa, miljö och säkerhet finns det centralt vid KTH olika avdelningar som kan vara behjälpliga. Mellan dessa och stabens enheter finns det täta kopplingar. I detta arbete involveras även den skyddsorganisation som finns och som består av skyddsombud, huvudskyddsombud. Deras uppgift är att vara arbetsmiljöverkets förlängda arm och från ett neutralt perspektiv uppmärksamma förbättringsområden och avvikelser i arbetsmiljörelaterade frågor. När en situation uppstår som är att betäcknas som kris hanteras denna genom de instruktioner som finns under kris och vid mer omfattande krissituationer som berör stora delar av verksameten involveras hela krisgruppen. Vid krissituationer finns även resurser att tillgå från centrala KTH, denna kontakt sker dock i första hand mellan krisledningsgrupp och KTH:s centrala krisgrupp.

Till sidans topp