Rättssäkerhet

Eftersom examination är en myndighetsutövning är det viktigt att den utförs på ett rättssäkert sätt.

Rättsäker examinationHögskoleverket har skrivit en rapport om rättssäker examination.

Byte av examinator

Ur Högskoleförordningen:

22 § En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Förordning (2006:1053).

Överklagan av betyg

Den student som är missnöjd med hur ett betyg har satts kan du vända sig till examinator och begära att han eller hon omprövar sitt beslut, men någon rätt att få någon annans bedömning av betyget finns inte.

Ur Högskoleförordningen:

"Rättelse av betyg

23 § Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av en examinator.
Förordning (2006:1053).

Omprövning av betyg

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.
Förordning (2006:1053)."

Till sidans topp