Projekt

Ett projekt är en större uppgift som vanligen utförs i grupp. Normalt utgör projektet ett Ladokmoment. Ett projekt kan redovisas muntligt och/eller skriftligt. I en muntlig redovisning ingår vanligen en demonstration av det studenterna gjort.

Arbete i projektform är vanligt förekommande i arbetslivet. Projekt under studietiden ger därför god träning inför det kommande arbetslivet. Det handlar då inte bara om att lösa större och mer realistiska uppgifter utan också om att träna planering och samarbete.

I högskoleförordningens mål för civilingenjörsexamen ingår att "visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade uppgifter inom givna ramar, …, visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika
sammansättning". För att testa dessa mål bör projektarbete i grupp förekomma.

Specifikation av vad som ska göras och ramarna för hur det ska göras – tider för delinlämningar, presentationer etc. – bör finnas på kursens hemsida, helst vid kursstart. Tydliga betygskriterier bör också finnas på kursens hemsida. Där ska hänsyn inte bara tas till slutresultatet utan även till vägen dit.

Det är viktigt att läraren följer arbetet med projektet – inte bara för att en bra process bör ge bättre betyg utan även för att fånga upp dem som riskerar att halka efter eller inte fortsätta sina projekt. Att läraren följer arbetet är också ett bra sätt att förebygga fusk.

Till sidans topp