Klassiska tentamina i sal

Examinator har alltid det övergripande ansvaret vid tentamen.

Tentor kan läggas upp på många olika sätt. Det klassiska på CSC är skriftlig tentamen i skrivsal, något som ofta betraktas som relativt rationellt och rättvist. Kurs utan tentamen, kurs med hemtentamen, en kort skriftlig tentamen följd av en muntlig tentamen (ev. bara för höga betyg) förekommer också. Alla skriftliga salstentor schemaläggs.

Upplägget på tentan bör naturligtvis påverka vilka hjälpmedel som är tillåtna. Mängden tillåtna hjälpmedel kan vara olika allt från "allt icke-levande" via en specificerad bok eller en handskriven A4-sida med anteckningar till inga hjälpmedel alls. Tänk på att vakterna ska kunna kontrollera att endast tillåtna hjälpmedel används. Tentan kan vara uppdelad i en teoridel utan hjälpmedel och en problemdel med hjälpmedel.

Tentamen i datorsal kan också förekomma. Olika tekniker för att skärma av internet finns.

Tentamensschema

Tentamensschema för KTH läggs centralt. Kursledaren förser KTHs schemaläggning med underlag för tentaschema. När schemat lagts finns det på KTHs webbplats http://www.kth.se/student/schema. Tentaschema för SU läggs av kontaktpersonen för schemaläggning och studievägledare för SU. En ordinarie tenta och en omtenta per läsår ska erbjudas

Inför KTHs tentamensschemaläggning, hittills i mitten av april,  planerar studierektor i samarbete med biträdande grundutbildningsansvarig i vilka perioder ordinarie tentamen och omtentamen ska ligga.  Alla skriftliga salstentor schemaläggs.

Normalt ges för varje kurs en ordinarie tentamen direkt efter kursens slut och en omtentamen i nästa omtentamensperiod. Särskilda regler gäller för kurser som inte längre ges. Av läro-timplanen framgår det när utgången kurs senast gavs.

Extra tentamina

Student har rätt att begära en extra tenta om examen försenas mycket av att vänta på nästa schemalagda. I andra fall har studenter inte rätt till extra tenta. Det är naturligtvis tillåtet att vara snällare än vad regelverket föreskriver, men tänk i så fall på att rättssäkerheten kräver att alla studenter i samma situation behandlas lika. Extra tentor görs inom kvoten för extra examination. De ska läggas när skolan har ordinarie tenta.

Före tentamen

Utformning av tentamen

Ändringar av tentaminas utformning måste i förväg diskuteras med ämnesstudierektorn. Det kan t.ex. gälla uppdelning på teori-/problemdel, användning av hjälpmedel eller tillgodoräknande av laborationer.

Det är tillåtet att hämta inspiration från gamla tentor. En komplett samling ska finnas på expeditionen.

Det är ofta klokt att be en kollega läsa igenom tentamensmanus. På så sätt kan många oklarheter och kanske också någon felaktighet undanröjas.

Tentamensanmälan
Fr.o.m. period 1 höstterminen 2012 tillämpar CSC obligatorisk tentamensanmälan via ”Mina sidor” i överensstämmelse med KTHs tentamensregler för alla skriftliga salstentor. Expeditionspersonalen lägger upp tentaanmälan och meddelar kursledaren vid anmälningstidens utgång hur många som anmält sig. Studenter som inte kan anmäla sig via ”Mina sidor” (SU-studenter och doktorander) anmäler sig till studentexpeditionen inom anmälningstiden. När anmälningstiden gått ut kan tentaansvarig boka ytterligare vakter och salar alternativt avboka några. Antalet jourhavande lärare kan också behöva justeras – kursledaren meddelas om så är fallet.
Kursledaren ska informera studenterna på kurshemsidan och vid undervisningen att tentamensanmälan är obligatorisk och ska göras via ”Mina sidor” samt att doktorander och SU-studenter ska anmäla sig via expeditionen.

Tentamenslydelse

Kursledaren svarar för sammansättning av tentor under läsåret (inklusive efterföljande augustitenta), i vissa fall på ytterligare omtentor. På varje kurs ges normalt två tentamina per läsår.

Tentamenslydelse skrivs ut av kursledaren. Av tentamenslydelsen ska framgå:

 • kursens namn och kurskod
 • tentamensdatum och tid
 • skolans namn
 • kursledarens namn
 • tillåtna hjälpmedel (om inga hjälpmedel är tillåtna ska det anges)
 • gräns för godkänt
 • maxpoäng för såväl hela tentamen som för varje uppgift
 • uppgift om hur laborationer, inlämningsuppgifter och liknande eventuellt tillgodoräknas
 • uppgift om huruvida tentalydelsen ska återlämnas eller får behållas

Om miniräknare utgör tillåtet hjälpmedel ska det klart framgå vilken typ av miniräknare som avses och att studenten inte får använda mobiltelefonen som miniräknare. Kursledaren ska då tänka på att det i avancerade miniräknare går att lagra stora mängder program och data och att vakterna inte kan förväntas kunna gå runt och tömma alla miniräknarminnen.

Tentamenslydelsen lämnas till expeditionen/tentaansvarig för kopiering senast tre arbetsdagar före tentamensdatum. Läraren ska inte själv ta hand om original och kopiering eftersom situationen då kan bli besvärlig om han/hon blir sjuk och ingen annan kommer åt tentan.

Tentamenslydelsen ska överlämnas personligen till expeditionspersonal eller tentaansvarig. Tentaansvarig gör i ordning kuvert med tentamenslydelser, omslag etc., som salsvakterna får strax före tentamensstart.

Lexika

KTHs tentamensregler innehåller ingenting om lexika. I examensmålen ingår att kunna kommunicera på engelska (och för svenskspråkiga program även på svenska). Lexikon ska därför inte tillåtas. (När lexika tillåtits har förekommit lexika med inklistrade extrasidor med formler och liknande.)

Vakter

Tentaansvarig rekryterar salsvakter. Vid större tentamina rekryteras normalt en eller flera extra salsvakter som fungerar som korridorvakter för att hålla reda på toalettbesök etc. Tentamen utan vakt får ej förekomma oberoende av antalet tentander.

Jourhavande lärare

Jourhavande lärare (tidigare kallad kvalificerad vakt) rekryteras av kursledaren. Vid ordinarie tentamen är det brukligt att kursledaren själv är jourhavande lärare. Om det är många salar eller salar som ligger långt från varandra kan det behövas flera jourhavande lärare till samma tentamen. En av dessa, i allmänhet kursledaren, är då huvudansvarig. Jourhavande lärare ska normalt vara en lärare vid CSC. Vid omtentamina är det vanligt att flera tentamina går i samma sal eller närliggande salar och att en jourhavande lärare tjänstgör för flera tentamina samtidigt. Kursledarna informeras om vem som ska rekrytera den jourhavande läraren. Kursledarna kan också komma överens om att dela på ansvaret, och ska då komma överens om vem som ska joura när.

CSC har många tentor och tentaansvarig kan inte vara i tjänst vid alla tentors start och slut. Kursledaren får meddelande om huruvida tentaansvarig är i tjänst vid tentastart och slut. Om tentaansvarig inte är i tjänst vid tentastart ska jourhavande lärare sköta utlämning av tentamenslydelser till salsvakterna och måste därför ett par dagar i förväg komma överens med tentaansvarig om hur detta ska ske. Om tentaansvarig inte är i tjänst vid tentaslut och jourhavande lärare inte genast själv tar hand om alla tentamina för rättning måste han/hon komma överens med tentaansvarig om hur tentamina ska låsas in.

Om kursledaren inte själv är jourhavande lärare ska han/hon kontakta jourhavande lärare och göra endera av följande:
- meddela jourhavande att han/hon dyker upp någon gång under tentamen för att besvara frågor
- gå igenom tentamen med den jourhavande läraren
- vara anträffbar på telefon under hela tentatiden.

Under tentamen

Regler för tentamina och instruktioner för examinatorer och vakter finns i KTHs regelverk.

Vakternas främsta uppgift är att förebygga fusk genom vaksamhet. I varje sal ska därför ständigt finnas en vakt. Vakten ska ha uppmärksamheten på tentanderna och får inte ägna sig åt någon privat sysselsättning.

Alla lärare som går in i en tentamenssal för att svara på frågor etc. ska presentera sig för salsvakten och också kunna legitimera sig så att salsvakten vet att det är en lärare som kommer in och inte t.ex. en kamrat till någon tentand.

Tentamina börjar utan akademisk kvart.

Jourhavande lärare

Jourhavande lärare har det yttersta ansvaret för de praktiska arrangemangen kring tentamen.
Jourhavande lärare ska

 1. Infinna sig på CSC senast 30 minuter före tentamensstarten och vara beredda att vid behov rycka in som salsvakter. ,….
 2. Gå igenom salarna vid tentamensstart och kontrollera att allt fungerar som det ska.
 3. Vara tillgänglig för salsvakterna under hela tentamenstiden och beredd att direkt komma till tentasal och lösa problem. Detta kan lösas genom att läraren är på KTH med påslagen mobiltelefon till vilken samtliga salsvakter har numret eller genom att läraren ständigt finns i tentamenssal.
 4. Gå runt och svara på frågor från studenterna minst tre gånger vid femtimmars tenta (två gånger vid tre eller fyratimmars tenta). När man svarar på en fråga måste man tänka på dels att inte ge den frågande orättvisa ledtrådar men också att de tentander som sitter intill lätt kan uppfatta konversationen och kanske därigenom få ledtrådar.
 5. Om tentalydelsen visar sig vara felaktig eller behöva förtydligas ge nödvändig information i varje sal, både muntligt och skriftligt på tavlan.
 6. Lösa eventuella praktiska problem som kan uppstå och som inte löses av korridorvakt.

Om tentaansvarig inte är i tjänst vid tentastart ska jourhavande lärare dessutom:

 • sköta utlämning av tentamenslydelser, placeringslistor, toalettlistor, vakträkningar, skrivpapper och tentamensomslag till salsvakterna
 • kontrollera att samtliga sals- och korridorvakter infinner sig och om så inte är fallet vidta lämpliga åtgärder så att alla salar som används har vakt

Om tentaansvarig inte är i tjänst vid tentaslut ska jourhavande lärare dessutom:

 • Ta hand om skrivningar, placeringslistor, toalettlistor, vakträkningar, överblivna papper o.d. Placeringslistor, toalettlistor och vakträkningar lämnas sedan till tentaansvarig. Det är viktigt att hålla placeringslistorna separerade från tentorna eftersom de är studentens bevis på att han/hon lämnat in en tenta.

Att vara jourhavande lärare ingår i kursledaransvaret och bemanningen som ämnesstudierektor gör. Andra än kursledaren som tjänstgör som jourhavande lärare fyller i en räkningsblankett (ska finnas i det kuvert med tentalydelser som tentaansvarig gör i ordning).

Korridorvakt

Vid större tentor finns en eller flera korridorvakter. De ska assistera med att hämta papper och liknande ärenden, bereda salsvakter möjlighet till paus. Och de ska följa med studenter till toaletten och vakta utanför.

Salsvakt

Salsvakterna hämtar kuvert med tentamenslydelse m.m. (de är normalt instruerade att gå till expeditionen) och går sedan direkt till den sal de ska vakta i. Där skriver de kursens namn och tentamenstiden på skrivtavlan. Salsvakterna ska infinna sig på CSC 30 minuter före tentamensstarten. De brukar komma i god tid.

Salsvakterna rekryteras lång tid före tentamen. Eftersom återbud p.g.a. sjukdom eller liknande kan vålla stora problem händer det ibland vid stora tentamina att det finns en extra salsvakt. Den extra salsvakten kan då avlösa övriga vakter för fikapaus. Vid stora tentamina finns dessutom normalt en korridorvakt som kontrollerar att toaletten besöks endast av en tentand i taget etc.

Salsvakten bör sitta längst bak i salen för att få en bättre överblick och för att tentanderna inte ska se vaktens blick.

Salsvakterna anvisar varje tentand en plats i salen. Fri placering är inte tillåten.

Salsvakterna ska notera vilka som går på toaletten och när. Salsvakterna ska också pricka av de studenter som lämnar in tentamen.

Salsvakterna återlämnar överblivna tentamenslydelser, papper etc. samt vakträkningarna till expeditionen om tentan slutar under ordinarie arbetstid och annars till jourhavande lärare.

Misstänkt fusk

Vid misstänkt fusk är det viktigt att bevis säkras. Det är nämligen svårt att fälla en student för fusk. Den salsvakt som misstänker fusk ska kontakta jourhavande lärare. Studenten har rätt att fullfölja tentamen. Misstänkt fusk ska meddelas till kontaktperson för studentdisciplinära frågor. KTHs respektive SUs disciplinnämnd beslutar om straff vid fusk.

Efter tentamen

Bedömning

Kursledaren ansvarar för bedömning och betygssättning av tentamina. Kursledaren rättar normalt själv, eventuellt i samarbete med någon/några övningsledare. Var rädd om tentorna. De får inte försvinna, stjälas e.d.

I KTHs tentamensföreskrifter står att resultat av tentamina ska vara klara senast femton arbetsdagar efter tentamen (vilket stämmer med vad Högskoleverket säger). På kurser med få studenter och vid omtentamina bör dock bedömnning och betygssättning gå väsentligt snabbare.

Det är önskvärt att all examination följa av konstruktiv kritik t.ex. genom att läraren skriver en kort kommentar till studentens lösning och inte enbart en felmarkering.

Läraren bör vid varje uppgift där studenten inte fått full poäng skriva en kort kommentar om vad det är för brister i lösningen.

Läraren bör stryka ett diagonalt streck över alla utrymmen som lämnats blanka på tentamen och notera vilka uppgifter som utelämnats (ex. 6 ­­­ om lösning till uppgift 6 saknas).

Vid bedömning av tentamina ska bedömningsprotokoll (lakan) användas. Bedömningsprotokoll med studenternas namn och personnummer kan göras med rapp-programmet. Ett sådant protokoll innehåller vanligen ganska många studenter som aldrig tenterade. Stryk över deras namn så att de inte av misstag rapporteras in. Vid bedömningen fyller läraren i poäng för varje uppgift. Läraren kan också skriva dit kommentarer om uppgifterna som han/hon behöver för bedömningen, t.ex. vilken typ av fel som studenten gjort. På bedömningsprotokollen kan man se hur många poäng en student fått på varje uppgift och bl.a. kontrollera summeringen även efter att studenten hämtat ut tentamen. Bedömningssprotokollen ska lämnas till expeditionen och sättas in i en pärm där, en kopia bör dessutom behållas av kursledaren.

En bedömningsnorm ska också användas för bedömningen. I bedömningsnormen noterar läraren hur de typer av fel som dyker upp bedöms, så att han/hon kan göra samma bedömning nästa gång felet dyker upp. I bedömnningsnormen bör också vissa allmänna principer för bedömningen anges.

Om någon doktorand eller timanställd varit med och bedömt tentan ska kursledaren rapportera vilka som bedömt och hur många tentor till kontaktperson för arbetstid på denna blankett.

Resultatlistor

Teknologer

När tentan rättats färdigt lämnar du de rättade tentorna och rättningsprotokollet till expeditionen. Kolla att rättningsprotokollet innehåller uppgift om kursens namn och kurskod, beteckning på kursmomentet och tentamensdatum.

Lägger du in tentamensresultatet i Rapp, kan studenterna se det där. Annars får de vänta tills någon utbildningsadministratör lagt in det i Ladok. Resultat som lagts in i Ladok syns på Mina sidor dagen efter.

SU-studenter

När tentan bedömts och betygssatts lämnar du tentorna till expeditionen och bedömningsprotokollet till studievägledaren på SU. Kolla att bedömningssprotokollet innehåller uppgift om kursens namn och kurskod, beteckning på kursmomentet och tentamensdatum.

Många kurser läses av såväl teknologer som universitetsstudenter. Om kursledaren enkelt kan separera dessa kategorier och lämna teknologlistan till studerandeexpeditionen och SU-listan till studievägledaren på SU är det bra. Annars lämnas alla resultat till studerandeexpeditionen som separerar och lämnar vidare.

Doktorander

Inrapportering av doktoranders resultat görs av kontaktperson för doktoranders resultatinrapportering.

Information om bedömning och betygssättning

Samtidigt som du lämnar de betygssatta tentorna till expeditionen ska du också lämna med:

 • Tentamenslydelse och lösning.
 • Information om betygsgränser.
 • Information om hur många som lämnat in tentamen, blev godkända, fick A etc.

Klagomål på bedömning och betygssättning

Betygssatta tentamina lämnas till expeditionen och förvaras där. Efter ett år slängs de tentor som inte hämtats ut.

Högskoleverket har utfärdat regler för rättssäker examination. Vi får inte ange en klagotid och vi är skyldiga att bedöma klagomål även på tentor som hämtats ut. Vi är skyldiga att ändra ett betygsbeslut om beslutet är uppenbart oriktigt. Högskoleverket påpekar att stor försiktighet bör iakttas vid ändring av betygsbeslut.

Om skrivfel eller liknande upptäcks kan läraren ändra betyget såväl till fördel som till nackdel för studenten. Vid sänkning bör dock krav ställas på otvetydighet och stor försiktighet.

Studenterna har rätt att framföra klagomål på bedömningen. De har rätt att titta på tentamina (egen och andras) på expeditionen på expeditionstid. Expeditionspersonalen har i praktiken inga möjligheter att övervaka att studenterna inte ändrar i sin tentamen när de tittar på den. Att ändra sin tentamen i efterhand är fusk. Studenterna har också rätt att hämta ut sin tentamen och då sätter expeditionspersonalen en stämpel på den som berättar att den är uthämtad. De har även rätt att klaga över bedömningen på en tentamen som hämtats ut. Den student som vill klaga på bedömningen av sin tenta kan få en kopia av den istället för att hämta ut den.

För att inte inleda studenterna i frestelse att ändra i sin inlämnade och rättade tentamen är det lämpligt att läraren

 • vid varje uppgift där studenten inte fått full poäng skriver en kort kommentar om vad det är för brister i lösningen.
 • stryker ett diagonalt streck över alla utrymmen som lämnats blanka på tentamen och noterar vilka uppgifter som utelämnats (ex. 6 ­­­ om lösning till uppgift 6 saknas).

Vid bedömningen av studentens klagomål måste läraren ha möjligheten till fusk genom ändring i åtanke.

CSCs regel är att den student som vill klaga på bedömningen av sin tentamen lämnar in klagomålet skriftligt på studentexpeditionen. Instruktioner för studenterna och blankett för klagomål finns på studentexpeditionen. I klagomålet ska studenten ange vilken uppgift han/hon anser vara felaktigt bedömd och motivera varför. Personalen på studentexpeditionen vidarebefordrar tentamen och klagomål till kursledaren. Kursledaren kontaktar studenten via e-post. Han/hon kan då antingen be studenten komma upp för en diskussion eller meddela sitt beslut om klagomålet. Om kursledaren känner sig tveksam till hur klagomålet ska bedömas, kan det vara klokt att diskutera saken med examinator/kollega. Om kursledaren finner studentens klagomål berättigade, ändrar han/hon på tentamen, på beddömningsprotokoll och på den resultatlista som sitter i pärmen "Bedömningsprotokoll under klagotid" på expeditionen. Dessutom ska kursledaren lämna ett papper om ändringen till sekreterarna på expeditionen. Oberoende av hur kursledaren bedömt klagomålet ska han/hon lämna tillbaka tentan till expeditionen. Om kursledaren misstänker att studenten ändrat sin tentamen efter det att den lämnats in, ska kursledaren diskutera saken med kontaktpersonen för disciplinfrågor. Kursledaren är inte skyldig att behandla studentens klagomål i dennas närvaro.

Redovisning av arbetstid

Om rättningsarbetet delas mellan flera lärare, ska de komma överens om hur arbetet ska fördelas. Kursledaren är dock ytterst ansvarig för bedömning och betygssättning.

Kursledaren lämnar en blankett till kontaktperson för arbetstid med uppgift om hur många tentor han/hon bedömt och betygssatt. Om flera lärare varit inblandade ska kursledaren också fylla i hur arbetet fördelats mellan lärarna.

Lösningar

Kursledaren ska också göra lösningar till tentamen. Dessa behöver inte vara färdiga att delas ut vid tentamens slut, vilket dock ofta är ett önskemål från studenthåll. Lösningar får inte delas ut förrän tentan är slut och får inte förvaras i tentasal. En kopia av lösning och tentamenslydelse ska lämnas till expeditionen i samband med att de betygssatta tentorna överlämnas. Lösningen bör alltså vara klar när tentorna är betygssatta. På lösningen kan kursledaren gärna skriva in kommentarer om vanliga fel och hur de bedömts, vilka uppgifter som var svåra etc. Åtminstone på tentor med relativt många deltagare ska tentalydelse och lösning läggas ut på kursens webbplats.

Arkivering

Alla gamla tentalydelser och lösningar arkiveras.

Kursledaren ska lägga ut ett urval av gamla tentor med lösningar på webben.

Till sidans topp