Inlämningsuppgifter, hemtentor o.d.

Olika typer av inlämningsuppgifter

En stor fördel med examination med inlämningsuppgifter är att studenterna lär sig mycket på att göra dem.

Inlämningsuppgifter förekommer på många kurser. De kan vara större eller mindre, lämnas in i grupp eller individuellt. Vissa inlämningsuppgifter kan vara en form av komplettering av annan examination, t.ex. labbar eller projekt som examineras genom en skriftlig inlämning och en muntlig presentation eller inlämningsuppgifter som är en komplettering av betyget Fx för att få E.

Hemtentamen är också en typ av inlämningsuppgift.

Information om krav etc.

Kursledaren ska på kurshemsidan före kursstart informera om vad som gäller för inlämningsuppgiften

  • vilken uppgift som ska lösas
  • vilka krav som ställs på den tekniska lösningen respektive presentationen av densamma
  • om uppgiften ska lösas enskilt eller i grupp (och i så fall gruppstorlek)
  • betygskriterier (om uppgiften är betygssatt)
  • hur inlämningsuppgiften bidrar till betyget på kursen
  • när och hur uppgiften senast ska lämnas in
  • krav på det dokument som lämnas in
  • hur resultatet av lärarens bedömning meddelas

Att undvika plagiering

Den student som plagierar en uppgift istället för att själv göra den har inte nått den inlärning som var avsikten.

Bedömning

Kursledaren ansvarar för bedömning och betygssättning av inlämningsuppgifter. Kursledaren bedömer normalt själv, eventuellt i samarbete med någon/några övningsledare.
I KTHs tentamensföreskrifter står att resultat av tentamina ska vara klara inom femton arbetsdagar efter tentamen (vilket stämmer med vad Högskoleverket säger). Studierektorsgruppen på CSC har beslutat att samma tidsgräns ska gälla för bedömning av inlämningsuppgifter. Tiden ska räknas från sista inlämningsdag. När det är få inlämnade uppgifter bör dock bedömningen gå väsentligt snabbare.

Studentkåren framhåller att all examination bör följas av konstruktiv kritik. Detta kan tolkas så att det är önskvärt att skriva en kort kommentar till studentens lösning och inte enbart en felmarkering.

Ominlämning

På kurser med tentamina har man omtentamina. I analogi med det kan du ange ett eller ett par ominlämningstillfällen. Då behöver du inte bedöma inlämningsuppgifter när som helst utan ser till att det görs inom femton arbetsdagar från ominlämningstillfället.

Till sidans topp