Fusk och hederskodex

Med fusk menas att man med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. (Högskoleförordningen 10 kap § 1)

En student som fuskar försöker få läraren att tro att han/hon har en kunskap, förmåga eller insikt som han/hon inte har. Detta kan göras t.ex. genom telefonsamtal vid toalettbesök på en tenta, plagiering av hela eller delar av stoffet i en inlämningsuppgift, låta en annan person göra en inlämningsuppgift (ev. mot betalning) eller att inte bidra på ett juste sätt i ett grupparbete.

Fusk är inte tillåtet.

Länkar

Att förebygga fusk

De allra flesta studenter tar sina studier på allvar och sätter en ära i att göra sina uppgifter självständigt och på ett seriöst sätt för att nå en god inlärning.

När examinationen upplevs som meningsfull, lagom svår och är en del av inlärningen är benägenheten att fuska minst. Idealt ska studenten känna sig stolt över vad han/hon har presterat.

Om arbetsbelastningen upplevs som stor eller uppgifterna som tråkiga eller alltför svåra kan det vara frestande att fuska. Likaså om uppgiften upplevs som föråldrad, irrelevant eller oviktig. Om en uppgift är lätt att kopiera är risken större att den kopieras.

Hederskodex

Hederskodex för studenter och lärare vid kurser och program vid CSC-skolan

Varje kurs ska på kurshemsidan ha en länk till CSC-skolans hederskodex. Om kursen använder en kursbunt, ska hederskodexen ligga i kursbunten. Vid första föreläsningen på varje kurs ska du förklara vad den innebär.

Tentamensfusk

KTH har omfattande tentamensregler.

Vakternas främsta uppgift är att genom vaksamhet förhindra att fusk förekommer. Om en vakt misstänker fusk är det viktigt att bevis säkras. Studenten har rätt att fullfölja tentamen, men skrivningen ska inte betygsättas förrän fallet behandlats av rektor eller disciplinnämnd.

Plagiering och tips för att undvika plagiering

Läsåret 2008/2009 gjorde KTH ett stort arbete med plagiering vilken bl.a. resulterade i att Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling skrev boken: Hjälp studenterna att undvika plagiering, som alla lärare bör läsa. Den finns på webben, men du kan också få ett pappersexemplar av CSCs kontaktperson i studentdisciplinära frågor.

Om arbetsbelastningen upplevs som stor eller uppgifterna som tråkiga, meningslösa eller alltför svåra kan det vara frestande att leta rätt på en gammal lösning och redovisa den eller en modifierad version av den som sin egen. Det finns också goda möjligheter att hitta texter och lösningar på webben. Det finns också (ej belagda) uppgifter om att vissa studenter åtar sig att mot betalning göra uppgifter åt andra.

Anpassa uppgifterna

 • Ge uppgifter som upplevs som meningsfulla och lagom svåra
 • Visa att du bryr dig om hur studenterna löser uppgifterna
 • Stimulera studenterna att arbeta med uppgiften hela tiden från då det är lämpligt att börja med den och fram tills den slutliga lösningen ska lämnas in – kräv gärna delinlämningar
 • Undvik så långt möjligt uppgifter där det är lätt att hitta ett svar att kopiera

Ge studenterna bra strategier att arbeta med uppgifterna

 • Undervisa studenterna hur man strukturerar en uppgift, delar upp den i mindre bitar och arbetar med delmål

Följ studenternas arbete

 • Om du följer studenternas arbete t.ex. genom att kräva delinlämningar eller ha obligatoriska seminarier där studenter diskuterar arbetets gång har du en bättre kontroll över hur studenterna arbetar med sina uppgifter.

Informera om hur man använder sig av andras arbete och gör referenser på ett korrekt sätt

Vid t.ex. rapportskrivning ska studenten ofta söka kunskap och presentera i sin rapport. För lärare är det oftast klart hur man använder källor och gör referenser på ett korrekt sätt. För många studenter är det inte klart. Du måste därför inkludera det i din undervisning. Inled gärna uppgiftslydelsen med en text som förklarar hur man använder källor. På sidorna 6-8 i denna text från Uppsala universitet finns ett bra.

Informera om vad plagiering är och att det är otillåtet

 • En förutsättning för att studenterna ska undvika plagiering är att de förstår vad det är och att det är otillåtet. Det räcker inte att säga att plagiering är otillåtet utan man måste noga förklara vad det är och hur man gör istället. Förklara att inte enbart ren kopiering utan även omformuleringar och översättningar räknas som plagiat.
 • Inled gärna själva uppgiftslydelsen med en text som förklarar plagiering och berättar att det är otillåtet.

Kontrollera att studenten själv har gjort det inlämnade arbetet

Skriv i kursöversikt eller i anvisningarna för den aktuella uppgiften att studenten ska kunna redogöra för uppgift och lösning. Den student som då inte kan det ska underkännas och kursledaren kan ge studenten en ny uppgift (helt analogt med att en student som underkänns på en tentamen får en annan tentamensuppgift vid nästa försök).

 • komplettera gärna en inlämningsuppgift med t.ex. ett kort muntligt förhör
 • tänk på risken för plagiering när du bedömer inlämnade uppgifter
 • använd ett textmatchningsverktyg (KTH har licens på textmatchningsverktyget Turnitin; CSC har ett program för kontroll av vissa programmeringsuppgifter – kontaktperson)

En förutsättning för att kunna använda ett textmatchningsverktyg är att uppgiften lämnats in elektroniskt. Om du låter studenterna lämna in uppgifterna enbart på papper, så har du talat om för dem att du inte gör plagiatkontroll med textmatchningsverktyg. Detta är olämpligt.

Om du upptäcker plagiering, beivra den

Det är viktigt att studenterna ser att det inte är OK att plagiera.

Otillåtet samarbete

Studenter ska naturligtvis inte tvingas leva i ett vakuum och inte få diskutera sina uppgifter med sina kamrater. Diskussioner kamrater emellan uppmuntras, men efter diskussionen ska var och en göra sin egen lösning. Den som utnyttjar en idé som härstammar från en annan person ska tydligt redovisa varifrån idén kommer. Detta gäller även idéer som förmedlats muntligt, exempelvis vid diskussion med andra studenter.

Vid arbete i grupp är samarbete inom gruppen naturligtvis tillåtet.

Fusk vid närvarokontroll

Obligatorisk närvaro kontrolleras med t.ex. med närvarolistor.

Vid vissa kursmoment, till exempel muntliga projektredovisningar, förekommer obligatorisk närvaro. Denna kan kontrolleras via närvarolistor eller på annat sätt. Det är inte tillåtet att försöka få det att framstå som om en person närvarat fast han/hon inte gjort det (till exempel genom att skriva upp inte bara sitt eget utan även en kamrats namn på närvarolistan).

Andra typer av fusk

Alla typer av vilseledande då studentens prestation ska bedömas är fusk.

Störande, trakasserier etc.

Att störa undervisning, examination eller annan verksamhet eller att trakassera eller hota andra studenter, lärare eller annan personal är inte fusk men är ändå otillåtet och kan leda till disciplinära åtgärder. I vissa fall kan det också vara lämpligt att göra en polisanmälan. Får du kännedom om att någon/några studenter stör eller trakasserar kan du vända dig till CSC-skolans kontaktperson i studentdisciplinära frågor. Den student som blir störd eller trakasserad kan vända sig till kåren, studievägledare, studenthälsan eller skolans kontaktperson i studentdisciplinära frågor.

Hur ska misstänkt fusk hanteras

Ur högskoleförordningen:

1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,

3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller

4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

9 § Grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 1 § skall skyndsamt anmälas till rektor.

Misstänker du fusk ska du diskutera detta med CSC-skolans kontaktperson i studentdisciplinära frågor, som kan hjälpa dig att antingen skriva en anmälan till rektor eller att hantera frågan på annat sätt. För att ett agerande ska betraktas som fusk krävs att studenten försökt vilseleda. Det krävs alltså ett uppsåt. Men det är ofta svårt att bedöma om studenten haft ett uppsåt. Diskutera med kontaktpersonen.

KTHs info om disciplinära åtgärder

Otillåten datoranvändning

Andra former av otillåten verksamhet kan förekomma vid datoranvändning. När studenter får sitt användarnamn vid KTHs datorer skriver de på en ansvarsförbindelse. Det förekommer att studenter bryter mot reglerna i denna. Misstänkta fall ska rapporteras till systemgruppen.

Kontaktpersoner

Till sidans topp