Examination på utgångna kurser

Under de tre följande läsåren efter det att undervisningen upphört för en kurs är skolan skyldig att anordna tentamina minst två gånger per läsår.

Tentamina

Tenamina på utgångna kurser läggs in i tentamensschemat samtidigt med tentamen på någon motsvarande ny kurs. Tentamensanmälan är obligatorisk.

Labbar, inlämningsuppgifter o.d.

Studenterna har ingen formell rätt att göra laborationer (inlämningsuppgifter o.d.) på en kurs som inte längre ges. KTHs regelverk skriver så här:

  1. Laborationer och ordinarie undervisning upphör i och med utgången av det läsår en kurs sist varit upptagen i utbildningsplan.
  2. Extra laborationstillfällen utöver ovanstående kommer normalt ej att anordnas. Om skäl föreligger kan studerande efter medgivande av berörd examinator tillåtas att få utföra sina resterande laborationer vid en motsvarande kurs.

Det är hårda ord och riktigt så hårda brukar vi inte vara. På de flesta kurser är det rimligt att ge någon möjlighet att redovisa laborationer efter det att kursen slutat att ges.

Kursledaren ska sista året kursen ges i kursöversikten tydligt skriva att kursen ges för sista gången och hur det blir med tentamina och möjligheter att redovisa laborationer o.d. i fortsättningen.

Information

Kurshemsidan bör under några år efter det att den slutat att ges fortfarande finnas kvar och där bör information om möjligheter att redovisa laborationer finnas.

Den lärare som senast hade kursen och den lärare som har närmast motsvarande kurs kommer överens om vem som ansvarar för examinationen och underhållet av webbsidan.

Övergång till ny kurs

Studenter som vill tentera eller redovisa labbar e.d. efter det att tentor respektive redovisningstillfällen upphört ska normalt hänvisas att gå över till en kurs som ges. Om de gjort något moment på den gamla kursen som motsvarar ett moment på den nya kursen bör detta tillgodoräknas.

Frågor

Den kursledare som är tveksam till hur han/hon ska göra bör diskutera med ämnesstudierektor.

Till sidans topp