Dekans förtydligande rörande reglerna för representation på CSC-skolan

Det har på CSC-skolan funnits ett behov av att förtydliga hur KTH:s regelverk för representation ska tolkas på skolan. Frågan har diskuterats på skolans ledningsgrupp som har enats om nedanstående formulering i beslut 2016-0487.

 • Representation bör utövas återhållsamt gentemot enskilda deltagare.
 • Beloppsgränser får ej överskridas. Eventuell mellanskillnad kommer inte att ersättas av skolan.
 • Eventuell dricks på restaurang lämnas i normalfallet av den enskilde privat. Dricks vid taxiresa ersätts inte.
 • Vid extern representation ges inte ersättning för fler deltagare från skolan än antalet externa gäster. Undantag får bara göras i speciella fall såsom:
  • När man har en ensam gäst kan det vara lämpligt att även ta med en till två personer till från KTH.
  • Vid disputation är det kutym att bjuda alla medlemmar av betygsnämnden.
 • Ersättning för utländsk gästs make/maka får göras endast undantagsvis, t ex vid rekrytering, hedersdoktor etc.
 • Ersättning för anställds eller svensk gästs make/maka sker i normalfallet inte.
 • Begäran om ersättning för utlägg, oavsett vad detta avser, ska göras så snart som möjligt och absolut senast inom 12 månader från utläggstillfället.
 • Vid tveksamhet rörande tillämpningen av dessa regler ska avdelningschef göra bedömningen av huruvida reglerna uppfylls.
Till sidans topp