Ledarwebben

(Ledarwebben will be adjusted for our international colleagues). Ledarwebben är CSC-skolans stöd till chefer och andra ledare med verktyg och redskap som behöves för att utföra uppdraget. Ledarwebben erbjuder en utförlig genomgång av det som förväntas av dig som chef/ledare. Genom att följa det som står på ledarwebben säkerställer CSC-skolan att KTH:s direktiv och riktlinjer efterlevs på ett bra sätt.

CSC-skolans ledning och stab når medarbetarna genom dig som chef/ledare. Inför medarbetaren är det du som representerar arbetsgivaren. Stabens stöd till medarbetarna går därför, med undantag av servicecentret, genom dig som chef/ledare.

Ledarwebben utgår från  och materialet presenteras genomgående under nedanstående rubriker. Den gröna listen längst upp på sidan innehåller de punkter ur delegationen som relaterar till chefsansvaret på sidan, och som beskrivs närmare i texten. Det finns länkar "Stöd" (öppnas i nytt fönster) till sidor på CSC Intra, KTH Intra, samt externa myndigheter och webbplatser, den nås i de utfällningsbara ljusa grå lister nertill på sidorna. Det finns också länkar till låsta sidor som riktar sig till chefer med särskilt ansvar. De sidorna ligger på gruppwebben och nås när du loggar in med din KTH-inloggning i den personliga menyn överst på sidan. Den personliga menyn visar de system du genom din roll och din anställning har nytta av i ditt arbete, du kan också enkelt i menyn välja till systemstöd som du enkelt vill nå via listen - personliga menyn. Längst ner på sidorna i ledarwebben finns också en blå list med en samling länkar till system och sidor du kan ha nytta av.

Ledarskap

Såväl ledarskapet som chefskapet är nyckelfaktorer för att att skolan ska vara en framgångsrik verksamhet. För att driva verksamheten effektivt krävs ett tydligt och förankrat ledarskap som präglas av ansvarstagande, delaktighet och transparens. Som ledare är du en förebild för medarbetare i ord och handling och ansvarar för olika delar i verksamheten.  Ledarskapet innebär ett delegerat ansvar för ekonomi, personal och/eller kvalitet.

Planering/utveckling

I varje ledarroll är arbetet med verksamhetens långsiktiga mål och personalbehov viktigt. Dessa sammanfattas i avdelningarnas och i skolans utvecklingsplaner. Årligen revideras avdelningens strategiska plan för fakultetsutveckling gällande personalförsörjning och finansiering. Planen ligger, tillsammans med äskanden, till bas för skolans dialog med rektor om kommande års verksamhetsuppdrag. På årsbasis krävs detaljerad planering för att målen i verksamhetsuppdraget ska kunna uppnås.

Budget/bemanning

Den årliga verksamhetsplaneringen, med bemanningsplanering och finansiering, sammanfattas i en skolgemensam budget för utbildning och forskning. Avdelningsvis samlas projektbudgetar och bemanningsplanering i detalj för alla medarbetare i en gemensam avdelningsbudget.

Uppföljning

Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande och systematiskt för att säkerställa att arbetet inom verksamheten håller god kvalitet och fortskrider enligt uppsatta regler, mål, handlingsplaner och budget. Du som ledare är ansvarig att hålla dig uppdaterad kring utfallen i din verksamhet samt att kontinuerligt utvärdera verksamhetens insatser.

Arbetsplats

Skolan och KTH tar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och miljön som vi verkar i. Arbetsmiljön ska präglas av allas lika värde och en positiv, kreativ och transparent kultur. Det rör sig om såväl fysiska och psykosociala aspekter som att bidra aktivt till en hållbara utveckling. I din roll som ledare har du stort, och formellt, ansvar i att arbetsmiljö, miljö, jämställdhet, mångfald och likabehandling säkerställs, förankras, planeras och utvecklas. För detta krävs att du som ledare motiverar och kommunicerar med dina medarbetare och att utrymme lämnas för samverkan och delaktighet kring verksamhets utveckling.

Medarbetare

Som medarbetare har man både rättigheter och skyldigheter. Medarbetare vid KTH ska vara ansvarstagande, professionella, eftersträva goda resultat och vara delaktiga i sin egen och verksamhetens utveckling. Ledarens förhållningssätt är avgörande i hur medarbetaren stöttas i sitt medarbetarskap. I din roll som ledare ska du säkerställa att lagar och regler följs samt bidra till medarbetarnas utveckling.

Till sidans topp