Avdelningschef (centrumchef)

Ledarskap

I rollen som chef för en avdelning förväntas ledaren vara den som säkerställer att avdelningen arbetar i enligt med vision och handlingsplan samt att verksamheten synliggörs. Avdelningschefen är den som ytterst beslutar om avdelningens organisation, bemanning och förankring till övriga delar av skolan och KTH. Chefsrollen innebär såväl strategiska (visioner, strategier, övergripande mål), operativa (styrning, delegering, administrativa rutiner, att vara chef), personliga (grupputveckling, feedback, att vara ledare) och kommunikativa delar.

Planering/utveckling

Avdelningschefen ansvarar för att avdelningens långsiktiga mål med verksamheten formuleras i en utvecklingsplan med 3-årsintervaller, Ett uthålligt resonerande i avdelningens LG och forskargrupper under en längre tid ger bra underlag för utvecklingsplanen och förankrar samtidigt delmålen på avdelningen. Delmålen används i den årliga planeringen av avdelningens strategiska fakultetsutveckling gällande personalförsörjning och finansiering. Årsvis ska avdelningschefen bereda äskanden avseende rektors satsningar. I rektors årliga verksamhetsuppdrag till skolan dokumenteras avdelningens mål och riktade satsningar.

Budget/bemanning

Avdelningschefen ska säkerställa att årsbudgetar upprättas och efterföljs för samtliga forskningsprojekt samt att alla medarbetare inom avdelningen är bemannade. Arbetet görs i avdelningsbudgeten i samarbete med projektledare, ämnesstudierektorer och avdelningsekonom. Tillsammans med avdelningsekonom budgeteras även avdelningens fakultetsmedel.

Vid rekrytering av personal ska behovsanalys ske och chefen ska även säkerställa att rekryteringen sker enligt gällande regler. Planering av personella resurser ska ske i samråd med HR-enheten.

Uppföljning

Avdelningschefen ska löpande och systematiskt säkerställa att arbetet inom verksamheten håller god kvalitet och fortskrider enligt uppsatta regler, mål, handlingsplaner och budget. Chefen är ansvarig för att hålla sig uppdaterad kring utfallen i sin verksamhet samt att kontinuerligt utvärdera verksamhetens insatser.

Arbetsplats

Avdelningschefen ska säkerställa arbetsmiljön på sin avdelning, verka för ett välkomnande och inkluderande klimat samt agera utifrån KTH:s riktlinjer gällande miljö. Förankring och  diskussion ska föras kring den information som berör avdelningen i samband med avdelningens arbetsplatsträffar.

Medarbetare

Medarbetaren är verksamhetens viktigaste resurs och chefen leder och fördelar arbetet. Detta innebär att chefen ska se till att verksamhetens personella resurser optimeras och att personalen följer upprättade regler. Vid nyanställning ska du säkerställa att den som nyanställs får rätt information, känner sig välkommen och introduceras i verksamheten.

Systemstöd

Längst ner på varje sida finns information om administrativa system.

Till sidans topp