Försäkringar

Det är viktigt att ta reda på vad för skydd du har och om det behöver kompletteras. Vad du har för försäkringsskydd beror på olika omständigheter. För ytterligare information läs på om försäkringar på KTH:s Centrala sidor. Vid skada ska anmälan fyllas i för respektive försäkring och undertecknas av den som försäkringen avser och lämnas till HR.

För anställda

Arbetsskadeförsäkring

En anställd som skadar sig på arbetsplatsen eller till och från arbetet kan få ersättning från arbetskadeförsäkringen som försäkringskassan administrerar.

Om du skadar dig i arbetet - Försäkringskassan

Tjänstegrupplivförsäkring

Alla statligt anställda omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) som administreras av Statens pensionsverk (SPV). Den är ett ekonomiskt skydd för den anställdes efterlevande maka/make/sambo/barn. Försäkringen träder i kraft vid anställningens början och huvudregeln är att försäkringen gäller så länge anställningen varar.

Statens pensionsverk

Tjänstereseförsäkring

KTH har en kollektiv tjänstereseförsäkring hos Kammarkollegiet för anställda som gäller under hela resan vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. För att termen tjänsteresa ska gälla ska minst 50 % av resekostnaderna betalas av KTH eller så ska resenären uppbära minst 50 % av sin lön under resan. En reseorder ska vara godkänd innan resan för att intyga att resan är en tjänsteresa.

Ett försäkringskort som resenären tar med sig kan beställas via Servicecenter eller HR i god tid före avresa.

Kammarkollegiet - Tjänstereseförsäkring

Tips!
Kammarkollegiet har skapat en kostnadsfri app som heter "Försäkrad på resan". Appen innehåller bland annat information om vad som är viktigt att tänka på inför resan. Läs mer om appen - Försäkrad på resan - Kammarkollegiets app

URA- avtal och försäkring

URA (avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) är ett avtal för statligt anställda som är stationerade mer än 6 månader utomlands. För mer information besök KTH centralt.

Försäkringar KTH centralt

För icke- anställda

Särskilt personskadeskydd (SPS)

Särskilt personskadeskydd motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallskydd.

Sedan 1 november 2014 har en gruppförsäkring upprättats av KTH gällande svenska medborgare som deltar i KTH:s verksamhet, men som inte är anställda, t ex emeritus. För mer information, besök Kammarkollegiets hemsida.

  Kammarkollegiet - SPS

Statens Grupp och Individ Försäkring (GIF)

Denna försäkring innefattar utländska medborgare som deltar i KTH:s verksamhet samt dennes medföljande familj (maka/make/sambo/barn). Förutsatt att personen saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd.

Sedan 1 november 2014 ingår alla personer som är utländska medborgare eller saknar svenskt personnummer i denna försäkring oavsett vistelsens utsträckning. För mer information, besök Kammarkollegiets hemsida.

  Kammarkollegiet - GIF

Reseförsäkring

För de som inte är anställda vid KTH och inte omfattas av tjänstereseförsäkringen, t. ex. en postdoktor med stipendium, kan en enskild reseförsäkring tecknas. Premien kostar 10 kr/person/dygn (2010). (Reseförsäkring ska inte tecknas för privata resor).
För mer information besök KTH centralt. 

Försäkringar KTH centralt

Tips! Kammarkollegiet har skapat en kostnadsfri app som heter "Försäkrad på resan". Appen innehåller bland annat information om vad som är viktigt att tänka på inför resan. Läs mer om appen - Försäkrad på resan - Kammarkollegiets app

Sjuk- och föräldraförsäkring för forskarstuderande med stipendium

Försäkringen lämnar ersättning när doktorandens stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom, föräldraledighet eller tillfällig föräldraledighet. För mer information, besök kammarkollegiets hemsida.

Kammarkollegiet - doktorandstipendiat

Medborgare från andra länder

Beroende på varifrån personen kommer ifrån och hur länge den stannar i Sverige finns olika regler som styr hur personen omfattas av det allmänna socialförsäkringsskyddet, det är därför viktigt att kolla upp vad som gäller i varje enskilt fall. Avdelningen ska alltid informera sig om vilken typ av försäkring som medborgare från andra länder har senast vid ankomst.

Huvudprincipen är att personen skall vara försäkrad från hemlandet. Om personen har ett otillräckligt försäkringsskydd ska avdelning se till att personen ansluter sig till de personförsäkringar som är nödvändiga såsom sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring, och informera personen om andra försäkringar såsom ex fritidsolycksfallförsäkring och hemförsäkring. För mer information besök KTH Relocation service.

KTH relocation service

För studenter

Alla studenter som är antagna till och bedriver högskole- eller forskarutbildning vid en statlig högskola, omfattas av personskadeförsäkringen för studenter. Den är för högskolornas räkning tecknad av CSN. Försäkringen täcker personskador som följd av olycksfall under skoltid och s.k. färdolycksfall. Den gäller även på praktikplats/arbetsplats, och även vissa speciella fall av sjukdom genom smitta. Det finns dock vissa situationer då ytterligare försäkringar måste tecknas. För mer information se KTHs centrala sidor för studentförsäkringar. Studentförsäkringar KTH centralt
 

Till sidans topp