Företagshälsovård (FHV)

Alla anställda kan själva vända sig till FHV, i arbetsrelaterade frågor av både fysisk och psykosocial karaktär, liksom rehabilitering.

Du som anställd kan använda FHV i arbetsrelaterade frågor 1-3 gånger utan att FHV-enheten återkopplar till chef eller CSC HR chef.

Återkoppling görs endast om sökande uttrycker att han/hon vill det och i samråd med FHV-enheten.
Under eller efter de tre första besöken bedömer FHV-enheten om det är lämpligt med fortsatt insats. I så fall ska FHV-enhetens representant föreslå och motivera den anställda till ett ytterligare besök, ett så kallat flerpartssamtal för bland annat återkoppling, mellan den anställda, dess chef, HR- chef på CSC och FHV-enhetens representant.

För mer information och kontaktuppgifter, gå till KTHs centrala sidor om Företagshälsovård.
 

För kontakt vänd dig till närmaste chef eller kontakta human-resources@csc.kth.se .

Till sidans topp