Anmäla olycka eller tillbud

Arbetsskadeförsäkringen omfattar alla som förvärvsarbetar på KTH. En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppstått p g a olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Olycksfall i samband med direkt färd till eller från arbetet räknas också som arbetsskada. I första hand avses olycksfall som har inträffat på den egna arbetsplatsen, men arbetsskadeförsäkringen omfattar även olycksfall som inträffar när man utför arbete på annan plats, t ex under tjänsteresa och vid utbildning, som beordrats av arbetsgivaren.

En arbetsskadeanmälan ska skrivas för att få ersättning för eventuella kostnader. Detta ska göras i alla skadesituationer eftersom konsekvenser i anslutning till händelsen kan märkas först efter en lång tid. Arbetsskadeanmälan ligger även som grund för att förebygga och minimera arbetsskador och olycksfall.

Arbetsskadeanmälan ska skrivas av den enskilde i samråd med närmaste arbetsledare. Du finner länken för arbetsskadeanmälan här nedan. Anmälan skickas därefter till HR för vidare hantering. Arbetsgivaren anmäler arbetsskadan och försäkringskassan beslutar om arbetsskadeärenden.

För ytterligare information se .

Genom att skicka in underlag till försäkringskassan kan den som är anställd få ersättning från sin arbetsskadeförsäkring. Mer information kring vad försäkringen täcker hittar du på "Anmäl och ansök om ersättning för arbetsskada". För att kunna göra detta måste dock arbetsgivaren först ha anmält arbetsskadan till försäkringskassan och arbetsgivarverket.

Du kan även kontakta:  human-resources@csc.kth.se

Till sidans topp